Akademik performansın değerlendirme kriterleri

Akademik performansın değerlendirme kriterleri

 

AKADEMİK FƏALİYYƏT

BAL

1.WOS & SCOPUS’TA NƏŞR

A. Web of Science’da indeksləşən AHCI, SCI Expanded, SCI ve SSCI indeksli məqalə və digər materiallar

20

B. Web of Science’da indekslənən ESCI jurnallarında məqalə və ya digər materiallar

12

C. Yalnızca Scopus’da indekslənən  məqalə

10

D. Web of Science’da indekslənən CPCI indeksli konfrans materialları

7

2.DİGƏR MƏQALƏ VƏ NƏŞRLƏR

A. Sahə indeksli jurnallarda məqalə

6

B. Digər beynəlxalq indeksli jurnallarda məqalə və digər materiallar

4

C. Yerli elmi mətbuatdakı məqalə və ya digər materiallar

3

D. OYU jurnallarında nəşr olunan məqalə və ya materiallar

3

E. Web of Science veya Scopus məlumat bazasında indekslənən jurnallarda yayınlanmış redaktora məktub, kitab incələmələri,  tekniki qeyd v.s

3

3.LAYİHƏLƏR

A. Beynəlxalq

 

Rəhbər

10

Məsləhətçi

 

İştirakçı

6

B. Yerli

 

Rəhbər

6

İştirakçı

5

Layihədə digər universitetlərlə iş birliyi varsa

7

4.KİTAB (Elmi monoqrafiya və dərs kitabları)

A. Türkiyə, v e MDB ölkələrinin AAK-ları və digər dövlət qurumları tərəfindən qəbul edilən

15

B. Pearson, Prentice-Hall, Thomson Reuters, Kluwer, Penguin Random House, Hachette Livre, McGraw-Hill, Holtzbrinck, Taylor and Francis, Springer, Elsevier, Scholastic, Wiley, Oxford University Press, Cambridge University Press, EKSMO beynəlxalq nəşriyyatlar tərəfindən çap olunmuş kitablar

40

C. Web of Science ve ya Scopus bazalarında indekslənən kitab seriyaları

25

D. Yerli dövlət tərəfindən tanınan və nəşriyyat tərəfindən çap olunmuş kitab

10

E. Beynəlxalq nəşriyyatlarda kitab fəsli

7

F. Yerli nəşriyyatlarda kitab fəsli

5

5.REDAKTORLUQ (Editorluq)

A. Web of Science və ya Scopus bazalarında indekslənən jurnallarda redaktorluq

15

B. Digər indekslərdə yayımlanan jurnallarda redaktorluq

7

C. Beynəlxalq tanınmış nəşr evi tərəfindən çap edilən kitaba, redaktorluq

7

D. Yerli tanınmış nəşriyyat tərəfindən çap edilən kitaba redaktorluq

5

6.TƏRCÜMƏ

A. Kitab

8

B. Kitab fəsli

4

7.SEMİNAR/PANEL/ YARIŞMA/İCTİMAİ XİDMƏT

A. Ölkələr arası/yerli seminar, panel, yarışma və ictimai xidmətdə iştirakçısı

5/3

B. OYU - da seminar, panel və ictimai xidmət təşkil etmək /iştirakçısı olmak

4/2

8.KONFRANS VƏ SİMPOZİUM

Web of Science veya Scopus məlumat bazalarında indeksləşən konfrans və simpoziumlarda

 

A. Sədr/həmsədr

10/8

B. Keynot(Plenar çıxış)

5

C. Bölmə sədri

4

D. Təşkilat komitəsinin üzvü

3

E. Çıxış edən

3

F. İştirakçı

2

Web of Science veya Scopus məlumat bazalarında olmayan konfrans və simpoziumlarda

 

G. Sədr/həmsədr

6/5

H. Keynot/Plenar çıxış

4

I. Bölmə sədri

3

J. Təşkilat komitəsinin üzvü**

2

K. Çıxış edən**

2

L. İştirakçı**

2

9.MÜKAFAT

A. Beynəlxalq elmi qurumlardan verilən elmi mükafat

8

B. Yerli elmi qurumlardan verilən elmi mükafat

4

10.DİSSERTASİYA MÜDAFİƏSİ

Elmlər doktorluğu

 

A. Tamamlanmış

10

B. Davam edən***

4

Fəlsəfə doktorluğu

 

C. Tamamlanmış

8

D. Davam edən***

3

E. Magistr tamalanmış****

3

11.ÜZVLÜK

A1. Elmi müdafiə şüralarında/seminarlarda***

5

B1. İxtisas yönümlü şüralarında / İxtisas yönümlü komissiyada***

4

12.JÜRİ

Beynəlxalq

 

A. Elmi şurada/seminarda sədrlik

10/5

B. Elmi şurada/seminada üzvlük

5

Yerli

 

C. Elmi şurada/seminarda sədrlik

7

D. Elmi şurada/seminada üzvlük

5

13.HAKEMLİK

A. Web of Science veya Scopus məlumat bazalarında indekslənən jurnallarda rəyçilik***

5

B. Sahə indekslərində incələnən jurnallarda rəyçilik****

4

C. Digər beytnəlxalq jurnallarda rəyçilik***

3

D. Yerli jurnallarda rəyçilik***

3

14.İDARƏÇİLİK

A. Prorektor

20

B. Dekan

15

C. Kafedra müdürü

10

D. Dekan köməkçisi

5

F. Blok dersler Kordinatoru

4

G. İnstitut və elmi tətqiqat mərkəzinin rəhbəri

5

H. Digər kordinatorlar

3

15.SƏNƏTŞÜNASLIQ FƏALİYYƏTİ

A. Beynəlxalq fərdi sərgi/karışık

8/5

B. Yerli fərdi sərgi

4

C. Ölkədaxili qarışıq sərgi

3

16.KONSERT

A.Beynəlxalq konsert

10

B. Yerli konsert

5

18.SƏNƏTŞÜNASLIQ MÜKAFATI

A. Beynəlxalq qurumdan verilən

6

B. Yerli qurumdan verilən

4

21.PATENT

A.Xarici

30

B.Yerli

20

 

ÇOX MÜƏLLIFLI ELMI NƏŞRLƏR ÜÇÜN BAL CƏDVƏLI

Məqalə

1

2

3

4

5

1. Yazar

Bərabər

0,7

0,8

0,9

1

2. - 4. Yazar

Bərabər

0,5

0,6

0,7

0,8

5. - 10. Yazar

Bərabər

0,4

0,5

0,6

0,7

10+ Yazar

Bərabər

Bərabər

0,1

0,1

0,1

Son Yazar

Bərabər

0,6

0,7

0,8

0,9

 

Akademik performansın qiymətləndirmə meyarları(pdf yükləmək üçün klik edin)