Akademik performansın qiymətləndirmə meyarları

Akademik performansın qiymətləndirmə meyarları

 

AKADEMİK FƏALİYYƏT

SAY

BAL

1.WOS & SCOPUS’DA NƏŞR

A. Web of Science’da indeksləşən AHCI, SCI Expanded, SCI ve SSCI indeksli məqalələrin sayı

 

20

B. Scopus’da indekslənən məqalə sayı

 

12

C. Web of Science’da indekslənən CPCI indeksli konfrans materialların sayı

 

10

2.DİGƏR MƏQALƏ VƏ NƏŞRLƏR

A. Sahə indeksli və digər beynəlxalq jurnallarda məqalə sayı

 

6

D. OYU və digər yerli mətbuatda nəşr olunmuş məqalə sayı

 

3

3.LAYİHƏLƏR

A. Beynəlxalq

 

10

B. Yerli

 

6

Layihədə digər universitetlərlə iş birliyi varsa

 

8

4.KİTAB (Elmi monoqrafiya və dərs kitabları)

A. Türkiyə ve MDB ölkələrinin AAK-ları və digər dövlət qurumları tərəfindən qəbul edilən Elmi monoqrafiya və dərs kitablarının sayı

 

10

C. Web of Science ve ya Scopus bazalarında indekslənən kitab seriyaları

 

20

D. Yerli dövlət tərəfindən tanınan və nəşriyyat tərəfindən çap olunmuş kitabların sayı

 

10

E. Beynəlxalq nəşriyyatlarda kitab fəsillərinn sayı

 

7

F. Yerli nəşriyyatlarda kitab fəsillərinn sayı

 

5

5.REDAKTORLUQ (Editorluq)

A. Web of Science və ya Scopus bazalarında indekslənən jurnallarda redaktorluq

 

15

B. Digər indekslərdə yayımlanan jurnallarda redaktorluq

 

7

C. Beynəlxalq tanınmış nəşr evi tərəfindən çap edilən kitaba redaktorluq

 

7

D. Yerli tanınmış nəşriyyat tərəfindən çap edilən kitaba redaktorluq

 

5

6.TƏRCÜMƏ

A. Kitab sayı

 

8

B. Kitab fəsillərinin sayı

 

4

7.SEMİNAR/PANEL/ YARIŞMA/İCTİMAİ XİDMƏT

A. Ölkələr arası/yerli seminar, panel, yarışma və ictimai xidmətdə iştirakçısı

 

5/3

B. OYU - da seminar, panel və ictimai xidmət təşkil etmək /iştirakçısı olmak

 

4/2

8.KONFRANS VƏ SİMPOZİUM

Web of Science veya Scopus məlumat bazalarında indeksləşən konfrans və simpoziumlarda

 

 

A. Sədr/həmsədr

 

10

B. Keynot(Plenar çıxış)

 

8

C. Bölmə sədri

 

5

D. Təşkilat komitəsinin üzvü

 

5

Web of Science veya Scopus məlumat bazalarında olmayan konfrans və simpoziumlarda

 

 

A. Sədr/həmsədr

 

6/5

B. Keynot/Plenar çıxış

 

4

C. Bölmə sədri

 

3

D. Təşkilat komitəsinin üzvü

 

5

E. Çıxış edən

 

3

F. İştirakçı

 

3

9.MÜKAFAT

A. Beynəlxalq elmi qurumlardan verilən elmi mükafatların sayı

 

8

B. Yerli elmi qurumlardan verilən elmi mükafatların sayı

 

4

10.DİSSERTASİYA MÜDAFİƏSİ

Elmlər doktorluğu

 

 

A. Tamamlanmış

 

10

B. Davam edən

 

4

Fəlsəfə doktorluğu

 

 

C. Tamamlanmış

 

8

D. Davam edən

 

3

E. Magistr tamamlanmış

 

3

11.ÜZVLÜK

A1. Elmi müdafiə şuralarında/seminarlarda

 

5

B1. İxtisas yönümlü şuralarında / İxtisas yönümlü komissiyada

 

5

12.MÜNSİFLƏR HEYƏTİ

 

Beynəlxalq

 

 

A. Elmi şurada/seminarda sədrlik

 

10/5

B. Elmi şurada/seminarda üzvlük

 

5

Yerli

 

 

C. Elmi şurada/seminarda sədrlik

 

7

D. Elmi şurada/seminarda üzvlük

 

5

13.RƏYÇİLİK

 

A. Web of Science veya Scopus məlumat bazalarında indekslənən jurnallarda məqalələrə verilmiş rəy sayı

 

5

B. Sahə indekslərində incələnən jurnallarda məqalələrə verilmiş rəy sayı

 

4

C. Digər beynəlxalq jurnallarda məqalələrə verilmiş rəy sayı

 

3

D. Yerli jurnallarda məqalələrə verilmiş rəy sayı

 

3

14.İDARƏÇİLİK

 

A. Prorektor

 

10

B. Dekan

 

8

C. Kafedra müdiri

 

5

F. Koordinator

 

3

G. İnstitut və elmi tədqiqat mərkəzinin rəhbəri

 

3

15.SƏNƏTŞÜNASLIQ FƏALİYYƏTİ

 

A. Beynəlxalq fərdi sərgi/karışık

 

10

B. Yerli fərdi sərgi

 

6

C. Ölkədaxili qarışıq sərgi

 

5

16.KONSERT

 

A.Beynəlxalq konsert

 

10

B. Yerli konsert

 

7

17.SƏNƏTŞÜNASLIQ MÜKAFATI

 

A. Beynəlxalq qurumdan verilən

 

10

B. Yerli qurumdan verilən

 

4

18.PATENT

 

A.Xarici

 

30

B.Yerli

 

20

 

ÇOX MÜƏLLİFLİ ELMİ NƏŞRLƏR ÜÇÜN BAL CƏDVƏLİ

Məqalə

1

2

3

4

5

1. Yazar

Bərabər

0,7

0,8

0,9

1

2. - 4. Yazar

Bərabər

0,5

0,6

0,7

0,8

5. - 10. Yazar

Bərabər

0,4

0,5

0,6

0,7

10+ Yazar

Bərabər

Bərabər

0,1

0,1

0,1

Son Yazar

Bərabər

0,6

0,7

0,8

0,9