Bilimsel dergiye gönderilen makalelerin tasarımına ilişkin kurallar

"ODLAR YURDU ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE PEDAGOJİK HABERLER" DERGİSİNE GÖNDERİLEN MAKALELERİN YAYIN KURALLARI

1. Bir dergide yayınlanmak üzere gönderilen bir makale önce intihal denetleyicisine, ardından 2 anonim incelemeye gönderilir. Her iki hakemin de makale hakkında olumlu görüş alması durumunda makale yayın kurulu tarafından incelenir ve derginin şartlarını tam olarak karşılıyorsa makale yayına kabul edilir.
2. Dergiye gönderilen makalenin yapısı dünya çapındaki bilimsel makaleler için geçerli olan gereklilikleri karşılamalıdır. Yani makalede ele alınan sorun genel bir şekilde tanımlanmalı, önemli bilimsel ve pratik konularla bağlantısı belirtilmeli, yazarın bu sorunla ilgili alıntı yaptığı son eserlerin analizi verilmeli, çözümlenmeyen kısımlar makalenin adadığı problem, elde edilen sonuçlar ve bakış açıları belirtilmelidir.
3. Konusu yüzeysel, tez niteliğinde olan ve bilimsel açıdan yeterince desteklenmeyen makaleler kabul edilmez.
4. Makalenin başlığı kısa olmalı, içeriği yansıtmalı ve 100 karakteri geçmemelidir. Makaleye üç dilde (Azerbaycan, İngilizce ve Rusça) anahtar kelimeler ve EOS (detaylı bilgi) indeksi eklenmelidir (editörler EOS indeksinin doğruluğundan sorumlu değildir). Azerice sunulan bir makalenin sonunda İngilizce ve Rusça olarak aynı içeriğe sahip açıklamalar verilmeli, Rusça olarak sunulan bir makalenin sonunda Azerice ve İngilizce olarak aynı içeriğe sahip açıklamalar verilmeli, İngilizce sunulan bir makale, aynı içerikteki açıklamalar Azerice ve Rusça olarak verilmelidir.
5. Makalenin elektronik versiyonu (word) ve iki dış değerlendirme (imzalı ve kaşeli) ile birlikte [email protected] adresine gönderilmesi gerekmektedir.
6. Makalede diğer kaynaklara yapılan atıflar ve kullanılan literatür listesinin hazırlanmasında APA standartları (detaylı bilgi) dikkate alınmalıdır.
7. Makale metni Microsoft Word programında Times New Roman yazı tipiyle yazılmalıdır. Yazı büyüklüğü 12, satır aralığı 1 olmalıdır. Sol ve sağ kenarlardan mesafe 2,8 cm, üst ve alttan 3 cm olmalıdır. İlk satırdaki boşluk 1,25 cm, formül, çizim ve tablolarda aralık mesafeleri (üstten ve alttan) 6 punto olmalıdır. Görsellere (resimlere) 11 boyutlu altyazı eşlik etmeli ve taranmış biçimde (yani taranmış biçimde) metne dahil edilmelidir. Tabloların yazı tipi boyutu 11 olmalıdır. Formüller Word Denklem düzenleyicisinde birleştirilmelidir.
8. Gönderilen makale 5-15 sayfa uzunluğunda olmalıdır. 15 sayfayı aşan yazılar ancak yayın kurulunun onayı ile kabul edilir. Metnin gramer doğruluğu yazar tarafından kontrol edilmelidir.
9. Yazarın adı, soyadı, soy adı, bilimsel derecesi (varsa), çalıştığı yer, çalıştığı yerin adresi, yazarın e-posta adresi ve iletişim telefon numaraları ekteki sayfada belirtilmeli, ayrıca not edilmelidir. yazının daha önce herhangi bir bilimsel yayında yayınlanmadığı ve hangi bilim dalına ait olduğu.

"Odlar Yurdu Üniversitesi Bilimsel ve Pedagojik Haberleri" dergisinde yer alan yazılar aşağıdaki 5 bölümde toplanmıştır:

  • Matematik, Bilişim ve Teknik Bilimler Bölümü;
  • İktisadi bilimler Bölümü;
  • Tıp, Biyoloji ve Psikoloji Bölümü;
  • Hukuk, Tarih ve Siyasal Bilimler Bölümü;
  • Dilbilim, Filoloji ve Pedagoji Bilimleri Bölümü.

Odlar Yurdu Üniversitesi Bilimsel ve Pedagojik Haber dergisi örneği (PDF)

İletişim numarası: (055) 465-85-27
Email: [email protected]
Adres: Bakü AZ1072, Köroğlu Rahimov Caddesi 13, Odlar Yurdu Üniversitesi (Genel Bölüm)
İnternet sitesi: www.oyu.edu.az