İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi

Odlar Yurdu Universitetində müxtəlif ixtisaslar üzrə mütəxəssis hazırlığının keyfiyyətini yüksəltmək və idarəetmə mexaniziminin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə yaradılmış Birləşmiş Fakültələr Departamenti və onun nəzdində İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi fəaliyyət göstərir.
Fakültə öz fəaliyyətini Birləşmiş Fakültələr Departamenti, universitetin tədris şöbəsi, fakültənin tabeliyində olan 3 kafedra – İqtisadiyyat və iqtisadi münasibətlər, Beynəlxalq münasibətlər və turizm, Riyaziyyat, informatika və statistika kafedraları və digər sturuktur bölmələri ilə əlaqəli formada həyata keçirir.
Fakültə ali təhsil müəssisələrinin fəaliyətini tənzimləyən qanunları, OYU-nun müvafiq nizamnaməsini, elmi şuranın qərarlarını, rektorun əmri və sərəncamlarını rəhbər tutaraq professor-müəllim heyəti və tələbələrlə əlaqəli şəkildə fəaliyyət göstərir. Belə ki, tələbələrlə iş zamanı bütün təhsil formaları üçün tədris planlarında nəzərdə tutulmuş praktik, seminar və digər tip dərslər müasir təhsil sisteminin tələblərinə uyğun şəkildə yüksək elmi-nəzəri səviyyədə aparılır, kafedralarda tədris edilən fənlər üzrə tədris proqramları, dərslik və dərs vəsaitləri, kafedra əməkdaşlarının tədris, elmi-metodiki və digər işlərinin fərdi planları hazırlanır və tələbələrə elmi-nəzəri və praktiki biliklər aşılanır.
Fakültənin başlıca vəzifələri kadr potensialını yüksəltmək, tələbələrlə iş prinsipində daha obyektiv və innovativ olmaqdır. Kafedra müdirləri və kafedranın təcrübəli müəllimləri müntəzəm olaraq müəllimlərin dərslərində iştirak edir, onlara lazımi məsləhətlər verir, elmi-metodiki dəstək göstərirlər. Tədrisin yüksək səviyyədə aparılması, müasir dövrün tələblərinə cavab verən mütəxəssislərin hazırlanması fakültənin fəaliyyətində əsas yer tutur.
Hal-hazırda fakültənin iş fəaliyyəti universitet rəhbərliyinin nəzarəti altında yüksək səviyyədə davam etdirilir.