OYU'nun Kalite Güvence Politikası

OYU'nun misyonu, ilkeli, anlayışlı ve yenilikçi liderler geliştirmektir. Her sınıfı oluştururken, sınıflarımızda yer alacak ve Üniversitede ve ötesinde olumlu etkiler yaratacak öğrenciler arıyoruz.   OYU-nun missiyası prinsipial, dərin düşüncəli və yenilikçi liderlər yetişdirməkdir. Hər bir sinfi qurarkən biz siniflərimizlə məşğul olacaq və universitetdə və ondan kənarda müsbət təsirlər yaradan tələbələr axtarırıq.

OYU'nun misyonu, ilkeli, anlayışlı ve yenilikçi liderler geliştirmektir. Her sınıfı oluştururken, sınıflarımızda yer alacak ve Üniversitede ve ötesinde olumlu etkiler yaratacak öğrenciler arıyoruz.   OYU-nun missiyası prinsipial, dərin düşüncəli və yenilikçi liderlər yetişdirməkdir. Hər bir sinfi qurarkən biz siniflərimizlə məşğul olacaq və universitetdə və ondan kənarda müsbət təsirlər yaradan tələbələr axtarırıq.
Akademik performansın değerlendirme kriterleri

 

 

WOS & SCOPUS’DA NƏŞR

 

- Web of Science’da indeksləşən AHCI, SCI Expanded, SCI ve SSCI indeksli məqalə və digər materiallar

 

- Web of Science’da indekslənən ESCI jurnallarında məqalə və ya digər materiallar

 

- Yalnız Scopus’da indekslənən  məqalə

 

- Web of Science’da indekslənən CPCI indeksli konfrans materialları

 

KONFRANS VƏ SİMPOZİUM

 

- Web of Science veya Scopus məlumat bazalarında indeksləşən konfrans və simpoziumlarda

 

- Sədr/həmsədr...

 

Akademik performansın qiymətləndirmə meyarları ilə tanış olmaq üçün aşağıdaki "daha ətraflı" düyməsini klik edin.

 

Öğretim kalitesinin değerlendirme kriterleri

 

Monitorinq və qiymətləndirmə təhsilin keyfiyyətinin müəyyənləşdirilməsi üçün vacib sayılan amillərdən biridir. 

Təhsilin keyfiyyətinin müəyyənləşdirilməsi üçün mövcud qiymətləndirmə sistemin tətbiqinə başlanmışdır.

Sistemin əsas məqsədləri aşağıda göstərilmişdir:

 

- təhsilalanların təlim nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsində obyektivliyin, şəffaflığın və müstəqilliyin təmin olunması;

- təhsilalanların təlim nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsində biliyin keyfiyyətini qiymətləndirmə meyarlarının olması;

- təlim prosesində təhsilalanlarda formalaşdırılacaq keyfiyyətlərin (ümuminsani, milli-mənəvi və s.) məzmununun olması;

- didaktik sistemlərin, pedaqoji texnologiyaların keyfiyyətinin qiymətləndirmə meyarlarının olması;

- müəllimin tədrisə hazırlığının keyfiyyətinin müəyyənləşdirilməsi üçün meyarlar sisteminin olması;

- müəllimin tədris nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi üçün meyarların olması;

- təhsilverən təşkilat rəhbərlərin mövcud nöqsanları aradan qaldırması üçün təlim-tərbiyə prosesinin -keyfiyyətinin yüksəlməsinə yönələn təlim nəticələrinin müntəzəm qiymətləndirilməsi sisteminin olması;